dự án

Công nghiệp thương mại

1,2mw

Vị trí: Gifu, đảo Honshu, Nhật Bản;Năm: 2021

3.06MW

Địa điểm: Tế Ninh, Sơn Đông,Trung Quốc;Năm: 2021

4mw

Địa điểm: Tế Ninh, Sơn Đông,Trung Quốc;Năm: 2021

khu dân cư

5KW

Vị trí: Tương Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm 2017

16KW

Vị trí: Tương Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm 2017

Tính thiết thực

15MW

Vị trí: Tương Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm 2017

25MW

Vị trí: Tương Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm 2017

25KW

Vị trí: Huyện Xiayi, Hà Nam, Trung Quốc;Năm: 2018

10MW

Vị trí: Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm:2018

15KW

Vị trí: Tương Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm: 2018

Dự án nhà để xe 1,5MW

Vị trí Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc;Năm 2020

700KW-Dự án-Nhà để xe năng lượng mặt trời

Địa điểm: Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc;Năm: 2020